ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο και δοµή της υπηρεσίας

1.1 Η υπηρεσία Κοινοχρήστων ποδηλάτων είναι µια υπηρεσία που λειτουργεί ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας. Η διαχείριση της υπηρεσίας πραγµατοποιείται από την BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.. Η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε ποδήλατα δηµόσιας χρήσης µε αυτόµατη εξυπηρέτηση.Το δίκτυο αποτελείται από σταθµούς ποδηλάτων οι οποίοι περιλαµβάνουν ποδήλατα προς µίσθωση σταθµευµένα σε κατάλληλες βάσεις στάθµευσης και σηµεία εξυπηρέτησης των
πολιτών.

1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας µε του φορείς λειτουργίας και διαχείρισης


∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ 3, 46100
2665361100
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.igoumenitsa.gr

  

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4
2310 943720
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.brainbox.gr

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Μέθοδος πρόσβασης στην υπηρεσία
 • Οι κωδικοί πρόσβασης και η κάρτα συνδροµής είναι αυστηρά προσωπικοί και επιτρέπουν στον πελάτη την παραλαβή, τη χρήση, και επιστροφή ενός ποδηλάτου. Στα στοιχεία που δηλώνει ο πελάτης καταχωρείται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου.
 • Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνο άτοµα ηλικίας άνω των 18 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων που δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία.
 • Για µικρότερους χρήστες, νοµικά υπεύθυνος είναι ο κάτοχος της συνδροµής ή του κωδικού, o οποίος δεσµεύεται από τους παρόντες όρους και στον οποίο αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή που προκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα από τον µικρότερο χρήστη που πραγµατοποίησε χρήση της υπηρεσίας.


ΑΡΘΡΟ 3 – ∆ιαθεσιµότητα της υπηρεσίας

 

 • Η ετήσια συνδροµή έχει διάρκεια εγκυρότητας ένα έτος που ξεκινά από την ηµεροµηνίαν έκδοσης της κάρτας συνδροµής.
 • Σε περίπτωση αντιδικίας για τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου από τον πελάτη, τα µόνα αξιόπιστα δεδοµένα θεωρούνται τα δεδοµένα που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστηµα της υπηρεσίας.
 • Η υπηρεσία είναι διαθέσιµη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδοµάδα µε ωράριο λειτουργίας 7:30 το πρωί µε 11:00 το βράδυ. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανώτερης βίας, ή απόφασης των αρµόδιων αρχών για ολική ή µερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων
 

ΑΡΘΡΟ 4 – Κόστος και τρόποι πληρωµής
 
Στην υπηρεσία µπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδροµητές. Όλοι οι χρήστες χρησιµοποιούν την µια ειδική προπληρωµένη κάρτα συνδροµητή που παραλαµβάνουν κατά την εγγραφή τους.
 
Η υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες ΔΩΡΕΑΝ.
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – Υποχρεώσεις των µερών


5.1 Υποχρεώσεις του ∆ήµου Ηγουμενίτσας.
5.1.1 Ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας δεσµεύεται για την παροχή των υπηρεσιών EasyBike σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στo παρόν όρους.
5.1.2 Ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας δεσµεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειές για την διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινοχρήστων ποδηλάτων
5.1.3 Ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας δεν φέρει καµία ευθύνη :

 • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόµενων υπηρεσιών από τον πελάτη
 • σε περίπτωση µη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεων του όπως αναγράφονται στο παρόν
 • στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας)
 • σε περίπτωση βλαβών, υπερφόρτωση, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήµατος
 • στην περίπτωση ανωτέρας βίας
5.2 Υποχρεώσεις του πελάτη
5.2.1 Ο πελάτης δεσµεύεται στην χρήση του ποδηλάτου µε αυξηµένη προσοχή. ∆εσµεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.
5.2.2 Ο πελάτης δεσµεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριµένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήµατος µετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, τον φωτισµό και γενικότερα κάθε µέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του
ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήµατος 6 λεπτών να το επιστρέψει στο σύστηµα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο. Στην συνέχεια οφείλει να ειδοποιήσει τον
∆ήµο Ηγουμενίτσας .στον τηλεφωνικό αριθµό 2665 3 61100.
5.2.3 Ο πελάτης δεσµεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου εντός της περιοχής της πόλης της Ηγουμενίτσας, µε σεβασµό στους παρόντες όρους.
5.2.4 Ο πελάτης αναλαµβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου που έχει ενοικιάσει , υποχρεούται να το προστατεύει για να αποφύγει την κλοπή του και δεσµεύεται να κλειδώνει συστηµατικά το αντικλεπτικό σύστηµα του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.
5.2.5 Ο πελάτης δεσµεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο πελάτης αναλαµβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζηµίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά την διάρκεια ενοικίασης του.
5.2.6 Ο πελάτης δεσµεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στις προκαθορισµένες προθεσµίες λειτουργίας του συστήµατος. Σε περίπτωση µη επιστροφής του ενοικιασµένου υλικού, ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει ως αποζηµίωση στον πελάτη το ποσό των 300 €. Σε περίπτωση καταστροφής µέρους ή του συνόλου του ενοικιασµένου υλικού, το ποσό των ζηµιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον ∆ήµο Ηγουμενίτσας., χρεώνεται και τιµολογείται συµπληρωµατικά στον πελάτη βάσει των όρων και των µεθόδων του άρθρου 9.
5.2.7 Ο πελάτης δεσµεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγµή, σε πρώτη ζήτηση του ∆ήµου Ηγουμενίτσας. που πραγµατοποιείται µέσω τηλεφώνου ή µέσω  ταχυδροµείου/courier.
5.2.8 O πελάτης δεσµεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήµατος ή περιστατικού σχετικού µε το ενοικιασµένο ποδήλατο στον ∆ήµο Ηγουμενίτσας Η
επισήµανση θα πρέπει να γίνεται άµεσα το αργότερο εντός των επόµενων 12 ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθµό 2665 3 61100. Ωστόσο
µέχρι και την παραλαβή του από τον ∆ήµο Ηγουμενίτσας το ποδήλατο µένει υπό την ευθύνη του πελάτη σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 5 και 7 του παρόντος


ΑΡΘΡΟ 6 – Περιορισµοί στην χρήση της υπηρεσίας

 • Απαγορεύεται στον πελάτη ο δανεισµός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης ή της κάρτας συνδροµής του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης
 • Ο πελάτης που χάνει τους κωδικούς πρόσβασης της υπηρεσίας ηµερήσιου ή εβδοµαδιαίου τύπου, χάνει το δικαίωµα ενοικίασης και θα πρέπει να πραγµατοποιήσει εκ΄νεου έκδοση κωδικών αναλαµβάνοντας και το αντίστοιχο κόστος
 • Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιµοποιεί το ποδήλατο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, καθόσον πραγµατοποιεί µια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισµένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη µε τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, την µεταφορά κάθε φορτίου άνω των 15 κιλών (συµπεριλαµβανοµένου του χώρου του καλαθιού), κάθε µεταφορά επιβάτη µε οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον πελάτη ή τρίτους, κάθε αποσυναρµολόγηση ή απόπειρας αποσυναρµολόγησης όλου ή µέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Ευθύνες και δηλώσεις του πελάτη

 • Ο πελάτης είναι ο µόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγµατοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης του
 • ποδηλάτου, συµπεριλαµβανοµένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισµένης χρήσης σε περίπτωση µη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον πελάτη.
 • Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου µεγαλύτερη των 24 ωρών (η προθεσµία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθµό µίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.
 • Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 5, να επισηµάνει την εξαφάνιση, του ποδηλάτου που παραµένει υπό την πλήρη του ευθύνη.
 • Σε περίπτωση ατυχήµατος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 5, να επισηµάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόµενων προθεσµιών και στον προαναφερόµενο τηλεφωνικό αριθµό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραµένει υπό την ευθύνη του πελάτη µέχρι το κλείδωµά του σε ένα σηµείοπαράδοσης, ή µέχρι την απόδοσή του σε κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών του ∆ήµου Ηγουμενίτσας

Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν πελάτη, ο τελευταίος δεσµεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσµατική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως µε επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του οι οποίες µη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.
Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθµό, ο πελάτης έχει 6 λεπτά από την στιγµή που παραλαµβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούµενες βλάβες ή καταστροφές.

Συστήνεται στον πελάτη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισµα σε περίπτωση βροχής, να πραγµατοποιήσει τη ρύθµιση της σέλας προκειµένου να προσαρµόσει το ύψος της στη µορφολογία του σώµατος του, να φορά εγκεκριµένο κράνος και ειδικά ενδύµατα.

Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται µε την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που
καταχωρεί στο σύστηµα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιµοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιµοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 7 ανωτέρω.

Ο πελάτης δεσµεύεται να προειδοποιεί άµεσα τον ∆ήµο Ηγουμενίτσας για όλες τις αλλαγές στοιχείων του όπως διεύθυνση,

Ο πελάτης δεν µπορεί να στραφεί κατά του ∆ήµου Ηγουμενίτσας για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

 


ΑΡΘΡΟ 8 – ∆ικαιώµατα του ∆ήµου Ηγουμενίτσας

 • Ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας διατηρεί το δικαίωµα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.
 • Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7, αποκλείεται εξ΄ολοκλήρου η ευθύνη του ∆ήµου Ηγουμενίτσας που συνδέεται µε τη χρήση που θα µπορούσε να κάνει ο πελάτης σε ένα ποδήλατο, ή στις καταστροφές που θα µπορούσε ο πελάτης να προκαλέσει στον εαυτό του ή σε τρίτους λόγω της χρησιµοποίησης ενός ποδηλάτου.

 


ΑΡΘΡΟ 9 – Ποινές

 • Κατά την έναρξη της διάρκειας ισχύος µίσθωσης, ο πελάτης παρέχει την άδεια εκ των προτέρων στον ∆ήµο Ηγουμενίτσας να πραγµατοποιήσει την κράτηση κατ' αποκοπή του ποσού των € 150 , στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις που απαριθµούνται λεπτοµερώς και περιοριστικά: η πρόκληση βλαβών ή ζηµιών στο ποδήλατο ύψους 150 € από τον ίδιο ή από τρίτους κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ψευδούς χρήσης, µη επιστροφής του ποδηλάτου εντός των 24 ωρών που ακολουθούν την παραλαβή του ποδηλάτου, και/ή κλοπή του ποδηλάτου του οποίου ο πελάτης έχει την ευθύνη ή κάθε άλλης καταστροφής του ποδηλάτου.
 • Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγµατοποιηθείσες φθορές υπολείπονται των 150 €, η κράτηση του ποσού θα είναι αντίστοιχη των πραγµατοποιηθεισών φθορών.
 • Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγµατοποιηθείσες φθορές υπερβαίνουν το ποσό των € 150, το ποσό των επιπλέον επισκευών θα είναι σε επιβάρυνση του πελάτη.
 • Το ποσό που ανταποκρίνεται στις ποινές που αναλύονται λεπτοµερώς κάτωθι, θα βεβαιώνεται από το ∆ήµο Ηγουμενίτσας στον πελάτη στην περίπτωση διαπίστωσης αποτυχίας από την πλευρά του πελάτη ανταπόκρισης στις προκαθορισµένες υποχρεώσεις του από τους παρόντες όρους.
 • Ο πελάτης δεσµεύεται να επισηµάνει στον ∆ήµο Ηγουμενίτσας κάθε τροποποίηση των στοιχείων του (∆ιεύθυνση κατοικίας, Αριθµός δελτίου ταυτότητας κλπ)

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Εµπιστευτικότητα των δεδοµένων


Ο ∆ήµος Ηγουμενίτσας δεσµεύεται στην τήρηση των κανονισµού όσον αφορά την εµπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εµπιστευτικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο ο πελάτης έχει το δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Ηγουμενίτσας, Πλατεία Βιζυηνού 1 , Τ.Κ. 69100 µε την ένδειξη «Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου Ηγουμενίτσας.».


ΑΡΘΡΟ 11 – Κανονισµός αντιδικιών
Ο πελάτης µπορεί να πραγµατοποιήσει καταγγελία εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νοµοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεσή, την λειτουργία και την ερµηνεία των όρων ια επιλύεται δικαστικά στα δικαστήρια της Ηγουμενίτσας
Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Ηγουμενίτσας, Πλατεία Βιζυηνού 1 , Τ.Κ. 69100 µε την ένδειξη «Καταγγελία για το Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου Ηγουμενίτσας».


ΑΡΘΡΟ 12 – Τροποποιήσεις των παρόντων όρων
Οι πελάτες της υπηρεσίας θα ενηµερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων όρων στο site www.komotini.gr